شرکت آزمون گستر فن آرا
 


تست های ایمنی لوازم برقی، نشت جریان، استقامت دی الکتریک، محفظه رطوبت، اتاق دما رطوبت

داشتن استانداردهای ایمنی لوازم برقی با توجه به اهمیت جان انسان از مهمترین الزامات لوازم برقی می‌باشد. استاندارد ملی ایران (ISIRI) به شماره 1-1562 شامل آزمون های ایمنی وسایل برقی خانگی است که دستگاه‌ های تست مربوطه توسط شرکت آزمون گستر فن آرا قابل ساخت و تأمین است. آزمون های حفاظت در برابر دسترسی به قسمتهای برق دار، گرمایش ، تست جریان نشت و استقامت الکتریکی، اضافه ولتاژ گذرا، مقاومت در برابر رطوبت (دستگاه های تست IPX)، دوام، مقاومت در برابر گرما و آتش شامل دستگاه تست شعله سوزنی و سیم ملتهب از بندهای این استاندارد می‌باشد.