آزمون گستر فن آرا
 


چمبر تست دما و رطوبت - محدوده دما و رطوبت

چمبر دما و رطوبت برای ایجاد دما و رطوبت‌های مختلف (شرایط محیطی مختلف) ساخته می‌شود. اما در شرایط آب و هوایی مختلف، برای دما و رطوبت محدودیت‌هایی وجود دارد. چمبر دما و رطوبت این شرکت (بدون رطوبت‌گیر) در محدوده دما و رطوبتی مطابق شکل زیر استفاده می‌شوند. چمبر تست دما این شرکت از دمای 40- درجه تا 80+ درجه کاربری دارد. این نمودار با توجه به شرایط آب و هوایی شهر تهران تهیه شده است.
برای شرایط رطوبت کمتر از محدوده مشخص‌شده در نمودار زیر، باید از مدل‌های چمبر دما و رطوبت مجهز به رطوبت‌گیر استفاده شود.
چمبر تست دما: از 40- تا 85+ درجه سلسیوس
چمبر تست دما و رطوبت: مطابق شکل زیر

 


نمودار سایکرومتریکمحفظه رطوبت مطابق با استاندراد 1-1562

مطابق با استاندارد 1-1562، وسایل باید در برابر شرایط رطوبتی که ممکن است در استفاده عادی پیش آید مقاوم باشند. آزمونه در چمبر رطوبت به مدت 48 ساعت با رطوبت 93 درصد قرار می گیرد. همچنین دمای چمبر باید بین 20 تا 30 درجه سانتیگراد باشد. سپس آزمونه باید تحت تستهای ایمنی الکتریکی (تست نشت جریان و ولتاژ بالا یا استقامت الکتریکی که دستگاه تست آن توسط شرکت آزمون گستر فن آرا ساخته شده است.) قرار گیرد.