آزمون گستر فن آرا
 


محاسبه ظرفیت گرمایی هوای مرطوب

به منظور تعیین ظرفیت برودتی و یا حرارتی لوازم سرمایشی و گرمایشی از قبیل کولر آبی، مقدار ظرفیت گرمایی ویژه هوای مرطوب با توجه به دما و رطوبت محل مورد نیاز است که طبق روابط زیر محاسبه می‌گردد