طراحی و ساخت دستگاه‌های آزمون عایق ها و شیشه ، شیشه دوجداره