آزمون گستر فن آرا
 


دستگاه تست ماشین لباسشویی، سیستم آزمون لباسشویی

ماشین لباسشویی از جمله لوازم پرمصرف خانگی است که هم در زمینه مصرف برق و مصرف آب و هم در زمینه عملکرد و ایمنی مورد توجه است و داشتن نشان استاندارد و موردپذیرش‌بودن مطابق با آزمونهای مربوطه برای آن الزامی می‌باشد. آزمایشگاه لباسشویی برای انجام آزمون های زیر طراحی و ساخته می‌شود:
آزمو مصرف انرژی برق
آزمون مصرف انرژی آب
آزمون دوام همبندی درب
آزمون های ایمنی شامل نشت جریان و استقامت دی الکتریک
سایر آزمون های عملکرد