آزمون گستر فن آرا
 


دستگاه ضخامت سنج پشم سنگ

آزمون تعیین ضخامت عایق از جمله آزمون های الزامی برای تعیین ضخامت عایق های حرارتی ساختمان می باشد. که در آن از یک ضخامت سنج دیجیتال و مکانیزم حرکت عمودی اتوماتیک و سیستم ایجاد فشار روی آزمونه مطابق با استاندارد (50 یا 250 پاسکال) استفاده شده است.