آزمون گستر فن آرا
 


دستگاه آزمون شیر اطمینان (میز تست شیر اطمینان)

شیر اطمینان برای هر مخزن تحت فشاری یک تجهیز مهم و ضروری از جهت ایمنی در مقابله با خطرات جانی و مالی است. عملکرد آن به این ترتیب است که در یک محدوده فشار و دمای خاص و بالاتر باید باز شود و از انفجار و خطرات دیگر جلوگیری کند. این دستگاه تست با اعمال فشار و دماهای مختلف روی شیر عملکرد بازشدن آن را تست می کند.