آزمون گستر فن آرا
 


دستگاه آزمون کلید محافظ جان (RCCB)

این دستگاه برای تست کلیدهای محافظ جان (RCCB) طراحی و ساخته می‌شود. آزمون های ذکرشده در استاندارد 6700-1 با این دستگاه انجام می‌شوند. آزمون دوام الکتریکی و مکانیکی، آزمون مکانیزم قطع آزاد، رفتار RCCBها در حالت وقوع خرابی در ولتاژ ورودی از جمله آزمون های قابل انجام با این دستگاه تست می‌باشند.