آزمون گستر فن آرا
 


پراب های آزمون

پراب های آزمون برای انجام تست های مختلف ایمنی لوازم خانگی استفاده می‌شوند. این پراب‌ها شامل پراب های آزمون ایمنی لوازم برقی و پراب آزمون های دیگر مانند تست ضربه و پراب ناخنک آزمون و سایر می باشند که توسط شرکت آزمون گستر فن‌آرا طراحی و تولید می‌شوند.