آزمون گستر فن آرا
 


دستگاه آزمون دینامومتر، تست الکتروموتور

دینامومتر دستگاه تست الکتروموتورهای DC و AC می‌باشد. این دستگاه با روش میدان مغناطیسی گشتاور موتور را در دورهای مختلف اندازه‌گیری می‌شود.